Životopis

Životopis absolventa má trochu inú podobu ako sú zaužívané pravidlá. Vyplýva to z jednoduchého faktu – absolvent väčšinou nemá za sebou ešte žiadnu prax, prípadne len niekoľko brigád, a tak praktických skúseností zo samostatnej práce má poskromne. Ak ste v podobnej situácii, pretože ste sa počas štúdia priveľmi nezapájali do brigádnických aktivít, nebude sa vám životopis po skončení školy písať ľahko.

Ak ste cez prázdniny občas, či pravidelne, niekde pracovali, dá sa povedať, že máte vyhrané. Pretože okrem toho, že napíšete, akú školu ste absolvovali, môžete do životopisu vpísať aj všetky svoje doterajšie pracovné skúsenosti. A nepodceňujte ich, pretože každá z nich vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi niečo napovedá. Napríklad, ak ste vo firme mali na starosti poštu, je to signál, že je na vás spoľahnutie, že viete doklady správne roztriediť, resp. že ste získali potrebné administratívne zručnosti. Vidíte koľko sa dá vyčítať z vety – triedila som poštu?

Podobne je to aj v iných prípadoch, preto si pri písaní životopisu snažte spomenúť na všetky skúsenosti, ktoré ste počas štúdia získali. Práve tie skúsenosti vás odlíšia od iných uchádzačov o miesto a môžu byť momentom, ktorý rozhodne o tom, že vás prijmú, aj keď ste absolvent.Čo by mal obsahovať životopis:Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Telefón

E-mail

Materinský jazyk

Ďalšie jazyky (vypíšte úroveň znalosti jazyka: výborná/dobrá/základná)

Vzdelanie

 • Dátum (od/do)
 • Názov školy, fakulty, študijného odboru
 • Hlavná študijná náplň (vypíšte nadobudnuté zručnosti a vedomosti súvisiace s budúcim povolaním, svoje aktivity v školských podujatiach – rôznych súťažiach, olympiádach, vedecko-odborných činnostiach, reprezentovanie školy v iných akciách a pod.) Všetko čo ste sa počas štúdia naučili, či získali v tom skúsenosti, môže byť pre zamestnávateľa zaujímavé.
 • Ak išlo o vysokoškolské vzdelanie uveďte získaný titul

Poznámka: Postupne, chronologicky píšte prípadné ďalšie absolvované štúdiá, resp. stáže.


Prax (predpokladá sa brigádnická)

 • Dátum (od/do)
 • Názov a adresa zamestnávateľa, jeho zameranie na trhu
 • Druh podnikateľskej činnosti firmy, sektor, zameranie
 • Náplň práce (vypíšte aké úlohy ste plnili, na akých činnostiach ste sa podieľali, na čom ste pracovali samostatne)

Poznámka: Postupne, chronologicky vypíšte absolvované brigádnické práce a pracovné zaradenie v nich.


Iné

 • Vodičský preukaz – skupina
 • Znalosť strojopisu
 • PC znalosť – uveďte PC programy, ktoré ovládate i s príslušnou úrovňou (základná znalosť, užívateľská úroveň, administrátorská úroveň ...)
 • Ekonomické znalosti- ak ovládate účtovníctvo či vedenie pokladnice, uveďte to v tejto časti

Ak ste popri štúdiu absolvovali nejaké kurzy, vypíšte aké, rovnako aj všetky ďalšie svoje zručnosti, záľuby, vlastnosti.

Na koniec nezabudnite vpísať dátum a životopis, ak ho posielate poštou, vlastnoručne podpísať.Na čo sa zamerať a čoho sa vyvarovať

Životopis je sprostredkovateľom prvého kontaktu medzi firmou, ktorá ponúka pracovnú pozíciu a uchádzačom o ňu. Prvý dojem je veľmi dôležitý a preto je pre uchádzača, ktorý chce uspieť potrebné, aby vedel, čo by životopis mal a čo nemal obsahovať, aby personalistu zaujal a zanechal v ňom čo najpozitívnejší obraz o kandidátovi. Ponúkame niekoľko tipov a trikov, ktoré by vám pri písaní takéhoto životopisu mohli pomôcť.

Takto áno:

 • Životopis píšte na čistý kancelársky papier formátu A4. Dbajte na estetickú úpravu. Vytvorte vizuálne príťažlivý životopis. Použite veľké okraje a veľa voľného priestoru, aby ste uľahčili čítanie.
 • V životopise používajte vždy iba jeden typ písma, nepoužívajte grafické efekty. Vyberte si jeden formát a ten dodržte v celom dokumente.
 • Maximálna dĺžka životopisu je dva listy. Popísaná môže byť vždy iba jedna strana. Ak je rozsah vášho životopisu väčší (napr. ak ste absolvovali 15 školení), údaje presuňte do príloh. Rozvrhnite si životopis tak, aby popis práce alebo veta na prvej strane neprechádzali na druhú.
 • Aby ste už v úvode získali pozornosť personalistu, pošlite svoje dokumenty (životopis, sprievodný list ...) vo veľkej obálke.
 • Ak životopis posielate e-mailom, používajte formáty, ktoré nespôsobia problémy pri ich otváraní a pri sprievodnom e-maili nepoužívajte diakritiku.
 • Ak pripájate fotografiu, mala by byť v pravom hornom rohu. Obyčajne sa posielajú fotografie, ktoré majú rozmery zhodné s fotografiami na občiansky preukaz či pas. Nie je vhodné posielať fotografie z osláv, spoločenských stretnutí. Fotografie si dajte urobiť u odborníkov v kvalitnej foto službe.
 • Zamerať by ste sa mali na tie údaje, ktoré súvisia s prácou, o ktorú sa uchádzate. Pretože životopis je jedným z kľúčových nástrojov,v ktorom ponúkate svoju prácu, je potrebné zdôrazniť predovšetkým to, v čom bola vaša minulá práca prínosná pre zamestnávateľa. Je potrebné mať na mysli cieľovú oblasť trhu práce, vyzdvihnúť aktivity, úspechy, prečo bolo potešením pre zamestnávateľa s vami pracovať.
 • Najviac priestoru venujte poslednému zamestnaniu. Zamestnávateľov zaujímajú viac súčasné skúsenosti než znalosti získané počas vašich pracovných začiatkov.
 • Je lepšie zoradiť udalosti chronologicky spätne, tj. od posledného zamestnávateľa až po prvého, prípadne od najvyššieho dosiahnutého vzdelania k najnižšiemu.
 • Ak ste počas štúdia absolvovali študijný pobyt, pracovali ste popri škole, určite to v životopise uveďte. Zamestnávatelia majú radi rozhľadených ľudí.
 • Nezabudnite uviesť rôzne samovzdelávacie aktivity či záujmy, najmä ak podporujú váš profesijný cieľ alebo ukazujú vašu inteligenciu alebo rozhľad.
 • V životopise si nič nevymýšľajte. Na pohovore sa zhovárate s personalistom o údajoch uvedených v životopise a neukázali by ste sa v dobrom svetle, ak by ste sa hneď v úvode zamotali do vlastných klamstiev.
 • Ak od vás vyžadujú poslanie životopisu aj v cudzom jazyku, dajte si preklad overiť odborníkovi. Zároveň však musíte počítať s tým, že ak vás pozvú na pohovor, je pravdepodobné, že časť pohovoru bude v tomto cudzom jazyku.Takto nie:

 • Nepíšte do životopisu nič, čo by mohlo vzbudiť pochybnosti, alebo čo by mohlo viesť k vášmu vyradeniu (napríklad prečo odchádzate od súčasného zamestnávateľa). Takéto informácie môžete poskytnúť počas pohovoru. V životopise ich vynechajte.
 • Nepoužívajte skratky. Píšte profesionálnym alebo technickým žargónom iba vtedy, ak ide o jazyk relevantný k pozícií, o ktorú sa uchádzate.
 • Neuvádzajte informácie, ktoré nemajú priamy vzťah k vášmu profesijnému cieľu a ktoré ho priamo nepodporujú (napríklad osobné informácie).
 • Nepoužívajte výstredné úpravy dokumentu, napríklad osobné alebo farebné papiere, iný rozmer než A4, výstredný štýl písma a pod.
 • Neprikladajte fotografie, ktoré neboli urobené na doklady (nijaké momentky)
 • Príliš nezdôrazňujte svoje vzdelanie. Ak pracujete dlhšie než 5 rokov po ukončení školy, predávate svoju prácu, nie svoj akademický titul.
 • Nenechávajte žiadne časové medzery medzi zamestnaniami. Použite skôr časové údaje v rokoch ako údaj mesiac a rok.
 • Neuvádzajte nebezpečné záujmy (to znamená záujmy, ktoré by mohli viesť k pracovnej neschopnosti, ako napríklad bungee jumping, parašutizmus).
 • Nenadhodnocujte svoje schopnosti a znalosti. Ak sa uchádzate o miesto v zahraničnej firme, kde požadujú životopis v cudzom jazyku, nezverte túto úlohu prekladateľovi. Je totiž pravdepodobné, že aj prijímací pohovor môže byť vedený v tomto jazyku. Ak ho neovládate, dostanete sa do trápnej situácie.

Zdroj www.profesia.sk