Konferenčné stáže

Čo sú to konferenčné stáže?
Naše najbežnejšie odborné stáže, na ktoré študenti odchádzajú do zahraničia prostredníctvom výmenného programu IAESTE.

Prečo majú taký názov?
Členovia IAESTE sa každoročne v januári stretávajú na Annual conference, ktorej súčasťou je aj výmena odborných stáží medzi jednotlivými členskými krajinami. Získané konferenčné stáže sa potom prideľujú jednotlivým uchádzačom.

Čo musím spraviť preto, aby som konferenčnú stáž získal?
Záujemcovia o konferenčnú stáž sa v prvom rade musia zúčastniť jazykového testu, ktorý sa koná raz ročne v novembri v každom lokálnom centre. V januári prebieha už spomínaná výmena na Výročnej konferencii a vo februári sa na národnom zasadnutí IAESTE Slovakia získané odborné stáže prideľujú najúspešnejším kandidátom.

Internship

Aká stáž bude pridelená práve mne?
Pred samotným prideľovaním majú kandidáti možnosť vybrať si z ponuky tri stáže, o ktoré majú záujem. Tieto 3 stáže si kandidát usporiada podľa priority, o ktorú má najväčší zaujem. Tento výber je záväzný, a preto pri zápisnom vyberáme depozit za odbornú stáž vo výške 33,- € za každú osobu (nie za každú stáž). Tento depozit ti bude vrátený:

 • ak ti odborná stáž nebude pridelená,
 • po skončení odbornej stáži a dodaní všetkých nami žiadaných dokumentov.

Čo potom, keď mi bola pridelená stáž?
Záujemca, ktorému stáž bola pridelená, zaplatí IAESTE Slovakia praktikantský príspevok, ktorý mu bude vrátený v plnej výške v prípade, ak študent zahraničnou spoločnosťou, resp. akademickou inštitúciou nebol akceptovaný. Následne obdrží ponuku stáže, ktorú vyplnenú spolu so životopisom, motivačným listom, výpisom absolvovaných predmetov a poprípade inými dokumentmi (certifikáty, odporučenia a pod.) prinesie naspäť na príslušné lokálne centrum. Na základe týchto dokumentov sa spoločnosť, resp. akademická inštitúcia rozhodne, či študenta akceptuje.

Dokumenty potrebné na prihlásenie sa na konferenčnú stáž:

 1. sken ružového papiera (WO zo zahraničia)
 2. nominačný papier (návod na jeho vyplňovanie)
 3. motivačný list (návod na jeho vypracovanie)
 4. štruktúrovaný životopis (návod na jeho vypracovanie)
 5. zoznam absolvovaných predmetov na vysokej škole
 6. potvrdenie o jazykových znalostiach (len pre stáže do Nemecka)
 7. scan pasu a fotografiu
 8. potvrdenie o návšteve školy

V prípade, ak máte k dispozícii odporúčanie z predchádzajúcej práce či stáže, diplom, jazykový certifikát a pod. dokumenty, odporúčame Vám ich priložiť k ostatným dokumentom. Dokumenty treba vypracovať v angličtine, v prípade v nemčine, ak zamestnávateľom žiadaným jazykom je nemčina.

Ak Vám bola pridelená odborná stáž do Nemecka, používajte prosím na vypracovanie nominačného papiera originál, ktorý ste obdržali od IAESTE a nie elektronickú verziu, ktorú si môžete stiahnuť na našej stránke.

Čo sa deje po akceptácii?
Po akceptácii študent obdrží akceptačné dokumenty N/5-a, N/5-b a „IAESTE Insurance and liability policy“. Dokument N/5-a slúži ako oficiálne potvrdenie o akceptácii. Druhé dva dokumenty sa vyplnené odosielajú naspäť a obsahujú kolónky s informáciami o príchode a poistení.

Skončil som odbornú stáž. Mám ešte niečo spraviť?
Do 30 dní od skončenia odbornej stáže je študent povinný:

 1. Vyplniť Správu o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí.
 2. Vyplniť Trainees Report.
 3. Vyplniť Žiadosť o vrátenie zálohy.

Po splnení týchto troch bodov bude študentovi vrátená záloha za odbornú stáž a poslané potvrdenie o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí.

Čo keď ma firma neakceptovala?
V prípade ak študent nebude spoločnosťou akceptovaný, má stále možnosť uchádzať sa o postkonferenčné stáže.